The Story, volumen 2 :

García, Mario

The Story, volumen 2 : storytelling / por Mario García - New York : Thane & Prose , 2019 - v.2, 315 p.

978-0-578-60411-4


PERIODISMO
1300S

MEDIOS DIGITALES

070.4 G216s 2019 v.2